Từ trước đến nay, trong những tác phẩm văn chương đương đại không thiếu những áng văn hay giương con mắt mình nhìn về tương lai. Ta đã từng có Khi loài vật lên ngôi của Čapek viết về biến báo cho một trật tự thế giới mới giữa con người và loài sa giông hay Pierre Boulle trong Sự trỗi dậy của hành tinh khỉ đã đặt câu hỏi, liệu gốc rễ của chính loài người sẽ một lần...