THƯ GỬI MINA

Một tiểu thuyết được cấu thành từ 30 bức thư của một nhà văn gốc Việt sống tại Paris viết cho người bạn Afghanistan đã mất liên lạc. Những lá thư nằm bên ngoài một dự định tác phẩm, đã trở thành tác phẩm; là những liên văn bản về bức tranh khủng hoảng kinh tế, chính trị và di dân.VỀ TÁC PHẨM Tiểu thuyết Thư gửi Mina bắt đầu bằng một lá thư đề ngày 19 tháng 10 năm...